Sommarvatten.

Vattengruppen sätter på sommarvattnet på våren och stänger av på hösten. Gruppen kontrollerar slangar och kopplingar samt har översyn av pumphuset. Gruppen ser också till att vatten vintertid kan hämtas vid pumphuset. Den medlem som ej erlagt sin årsavgift inom laga tid, får sin vatteningång plomberad. När avgiften inkommit till föreningen borttages plomberingen mot extra kostnad, och vattnet släpps på igen. Det åligger medlem att snarast meddela styrelsen eller vattengrupp om det upptäcks läckor eller annat fel på slangar eller anläggning.

Vintervatten.

För att få tillgång till vintervattnet från pumphuset krävs att den enskilde på egen bekostnad köper in slang och koppling. Vintervattenslangen kopplas in på lämplig plats på huvudledningen. Den enskilde ombesörjer på egen bekostnad att grävning ner till frostfritt djup genomförs från huvudledning fram till eget hus. Innan vintervattnet kopplas in betalas en fast anslutningsavgift till Haglunda sportstugeförening. Denna avgift skall användas för att bidra till att täcka underhållskostnader för vårt gemensamma vatten. Vattengruppen i föreningen hjälper tillsammans med den enskilde efter bästa förmåga med dragning av slang samt installation av koppling till tomtgräns. Vattengruppen i föreningen ombesörjer efter bästa förmåga underhåll av vintervattenledningar till tomtgräns därefter ansvarar den enskilde för underhållet. Eventuella uppkomna kostnader i samband med underhållet av vintervattenledningen fram till tomtgräns står Haglunda sportstugeförening för, dock under förutsättning att kostnaden är inom rimliga gränser (skall täckas av föreningens egna medel utan att riskera övriga utgifters betalning under budgetåret).

Vid installation eller byte av vattentoalett där spolvatten kommer från den gemensamma vattenanläggningen godkänns endast sluten avloppstank samt dubbelspolande toalett max 2 och 4 liter per spolning.

Pooler

Haglunda sportstugeförening godkänner endast vattenifyllnad av mindre barnpooler från den gemensamma vattenanläggningen för att inte riskera att vattnet tar slut.

§  9. Valberedning

För förberedande av val väljes vid varje årsmöte an valberedning på minst två personer, varav

en i samband med valet utses som sammankallande.

§ 10. Årsmöte

Ordinarie årsmöte skall hållas årligen under tiden 1/6 - 20/6. Styrelsen äger, när den finner  lämpligt, kalla föreningens medlemmar till extra föreningsmöte. Sådant möte skall av styrelsen utlysas, även då det för uppgivet ändamål skriftligen påfordras av minst 1/10 av samtliga röst-

berättigade medlemmar.

§ 11. Kallelse

Kallelse till årsmöte skall sändas per post till medlemmarna under den adress som medlem anmält till styrelsen. Kallelse skall avsändas minst fjorton dagar före årsmötet, samt anslås på föreningens anslagstavlor.

§ 12. Omröstning

Vid omröstning på föreningsmöte äger varje medlem en röst för varje tomt. Genom fullmakt må rösträtt ej utövas för mer än två medlemmar inkl. egen röst. Allenast den, som själv är röstberättigad, må rösta för frånvarande medlem. Medlem som ej fullgjort betalning av årsavgift till föreningen, äger ej rätt att utöva rösträtt.

§ 13. Framställan av förslag

Vill medlem till ordinarie föreningsmöte framställa förslag, åligger det denne att till styrelsen göra skriftlig anmälan därom minst tio dagar före mötet.

§ 14. Beslut

Såsom föreningens beslut gäller den mening, för vilken de flesta rösterna avges. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, och andra frågor genom den mening som biträdes av ordföranden. Val skall ske med sluten omröstning om yrkande därom framställes.

§ 15. Ordinarie årsmöte

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

  1. Årsmötets öppnande

  2. Val av ordförande för årsmötet

  3. Val av sekreterare för årsmötet

  4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera 

      årsmötesprotokoll samt fungera som rösträknare

  5. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd

  6. Fråga om kallelse till mötet skett i behörig tid

  7. Föredragning av förvaltningsberättelse och årsredovisning

  8. Föredragning av revisionsberättelse

  9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Fråga om arvoden

11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

12. Val av revisorer och revisorsuppleant

13. Val av väggrupp

14. Val av vattengrupp

15. Val av valberedning

16. Rapport från väggruppen

17. Rapport från vattengruppen

18. Av styrelsen och till styrelsen ställda förslag

19. Beslut om årsavgift

20. Övriga ärenden

21. Avslutning

§ 16. Ändring av stadgar

Beslut om ändring av dessa stadgar är ej giltigt, såvida det icke fattas å två på varandra följande föreningsmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmötet, samt beslut å det senare av dessa möten biträtts av minst tre fjärdedelar av det vid mötet företrädda röstetalet. Kallelse till det senare av dessa möten får ej utgå förrän det första av dem avhållits.

§ 17. Upplösning

Beslut om föreningens upplösning är ej giltig, med mindre beslutet fattas på samma sätt, som gäller ändring av stadgar.

Ovanstående stadgar äro antagna på årsmötet den 30 maj 2015  samt godkända på årsmötet 5 juni 2016 att gälla för Haglunda Sportstugeförening.